Đảm bảo hệ thống vận động tốt là nhiệm vụ hàng đầu của những quản trị viên hệ thống. Trong các số đó tình trạng những thiết bị mạng như router, switch, sản phẩm công nghệ chủ yên cầu được thống kê giám sát theo thời hạn thực bằng các công gắng theo dõi. Đó hoàn toàn có thể là các phiên bản mã mối cung cấp mở như Zabbix, Cacti hay bản trả phí tổn như PRTG…

Cài đặt Zabbix

Zabbix là giải pháp giám sát mạng dạn dĩ mẽ, gồm tính tùy trở nên cao.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài Đặt zabbix 5, hướng dẫn cài Đặt zabbix server 3

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Bột Thông Cống Hàn Quốc Cực Mạnh, Cách Sử Dụng Bột Thông Cống

Zabbix được tạo ra bởi Alexei Vladishev với được chào làng lần thứ nhất vào năm 2001. Thành phầm được thiết kế dưới bản thảo mã mối cung cấp mở GNU phiên phiên bản 2.

Để cài Zabbix yêu cầu tối thiểu những yêu mong về hartware của hệ thống như sau:

*

Yêu mong phần cứng buổi tối thiểu.

Đầu tiên đề xuất chuyển SELinux về mode permissive:

sudo setenforce 0

sudo sed -i ‘s/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g’ /etc/selinux/config

Cài đặt và thông số kỹ thuật web vps Apache:

sudo yum -y install httpd vim

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf sau đó thêm 2 chiếc sau vào cuối file:

ServerSignature Off

ServerTokens Prod

Enable cùng restart Apache:

sudo systemctl enable httpd

sudo systemctl restart httpd

Nếu firewalld đang bật đề xuất mở port 80, 443:

sudo firewall-cmd –add-service=http,https –permanent

sudo firewall-cmd –reload

Cài MariaDB server tiếp đến tạo database cho user Zabbix:

export zabbix_db_pass=”StrongPassword”

mysql -uroot -p https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm

Cài Zabbix với Zabbix Frontend:

sudo yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-get

sudo yum-config-manager –enable zabbix-frontend

sudo yum -y install centos-release-scl

sudo yum -y install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl

Import data:

sudo su –

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Sau kia nhập password database vừa bắt đầu tạo.

Cấu hình tệp tin zabbix_server.conf:

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf cùng điền tên, username, pass database tương ứng:

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=StrongPassword

Sau đó chỉnh lại múi giờ:

sudo vim /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf

php_value = Asia/Ho_Chi_Minh

Enable và restart Zabbix, Apache:

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

Ta nhập showroom IP/zabbix để vào web thông số kỹ thuật Zabbix, cùng với username với pass khoác định là Admin/zabbix. Phần cấu hình có một số bước ban đầu như sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *