TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT nam giới VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG và MỎ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu: 2C/TCTW-98

Số liệu cán bộ, công chức


*

1. Họ với tên khai sinh: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, nữ: . . .

(Viết chữ in hoa đậm nét)

2. Các tên thường gọi khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Chuyên dụng cho hiện giữ: (Chuyên môn, đảng, đoàn thể, bao gồm cả chức vụ kiêm nhiệm) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .Bạn vẫn xem: hướng dẫn viết sơ yếu hèn lý lịch chủng loại 2c/tctw-98

.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết mẫu 2c/tctw, cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Sinh ngày: . .. .tháng. . . .năm . . .. . .. . .. . . 5. Vị trí sinh: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Quê quán: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vị trí ở hiện nay: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dân tộc (Kinh, Tày, Ê đê. . .): . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 9. Tôn giáo: (Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo): . . .. . .. . .. . .. . .. . .

10. Thành phần gia đình xuất thân: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

(Công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tè thương, tiểu chủ, tư sản . . .)

11. Nghề nghiệp phiên bản thân trước khi được tuyển chọn dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

(Ghi nghề được giảng dạy hoặc người công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh. . ..)

12. Ngày được tuyển chọn dụng: . . .. . ./ . . ./ . . .. . ., vào cơ sở nào, sinh hoạt đâu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ngày vào cơ quan hiện giờ đang công tác: . . .. . .. . ./. . .. . ./. . .. . .. . .. . .

Ngày tham gia bí quyết mạng: . . .. . ./ . . .. . ./. . .. . .. . .. . .

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: . . .. . ./. . .. . ./. . .. . .Ngày bằng lòng . . .. . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .

15. Ngày tham gia các tổ chức chủ yếu trị, thôn hội (Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh, Công đoàn, Hội. . ...): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ngày tòng ngũ . . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . . Ngày xuất ngũ: . . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . .. . .

Quân hàm, chức vụ tối đa (năm): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .

17. Trình độ học vấn:

+ giáo dục đào tạo phổ thông: (Lớp mấy/Hệ): . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ học tập hàm, học tập vị cao nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

siêng ngành gì, năm nào)

+ Lý luận chủ yếu trị (cử nhân, cao cấp, trung cáp,sơ cấp): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

+ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ, trình độ A/ B/ C/ D): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

18. Công tác chính đã làm: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngạch công chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mã số: . . .. . .. . .. . .)Bậc lương: . . .. . .Hệ số . .. . .. . .tháng . .. . ./. . .. . .. . .

Xem thêm: Ngoằn Ngoèo Nghia La Gi - Nghĩa Của Từ Ngoằn Ngoèo

19. Danh hiệu được phong (năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang, bên giáo, thày thuốc, người nghệ sỹ nhân dân, ưu tú)

20. Khoái khẩu công tác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Công việc đã có tác dụng lâu nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21. Khen thưởng (Huân chương, huy chương, năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kỷ mức sử dụng (hành chính, đảng, đoàn thể, cấp cho quyết định, năm nào, lý do, hình thức): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tình trạng sức khoẻ (Tốt, bình thường, yếu đuối hoặc có bệnh kinh niên gì): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .

Chiều cao: . . .. . .. . .. . .. . . M; cân nặng nặng: . . .. . .. . . Kg; nhóm máu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .

24. Số CMND: . . .. . .. . .. . .. . .. . ., ngày cung cấp . . . . . . . /. . . . . /. . .. . .. . .,Thương binh loại: . . .. . .. . ., mái ấm gia đình liệt sỹ: 

25.ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học tập

và tên lớp học

Thời gian

học

Hình thức học

(chính quy, tại chức, siêng tu, bồi dưỡng, mở rộng)

Văn bằng, triệu chứng chỉ, trình độ chuyên môn gì

(tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . .)

26.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm cho tháng, năm

Chức danh, dịch vụ

đơn vị công tác

27.ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BẢN THÂN:

a. Khai rõ: bị bắt, bị tù nhân (từ ngày, tháng, năm nào cho ngày, tháng, năm nào, sinh sống đâu), đang khai báo mang lại ai, những vấn đề gì: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Phiên bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời hạn làm việc):

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

a. Tham gia hoặc bao gồm quan hệ với các tổ chức bao gồm trị, kinh tế, thôn hội làm sao ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở sinh hoạt đâu?): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . B. Nhân ái thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em em ruột) ở quốc tế (làm gì, địa chỉ): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

29.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a. Về phiên bản thân: Bố, mẹ, vk (chồng), những con, cả nhà em ruột.

Quan hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở

(trong, ngoài nước)

thành viên những tổ chức chủ yếu trị- xóm hội

Bố

Mẹ

Vợ (Chồng)

Các con

Anh, chị

em ruột

b. Bên bà xã (hoặc chồng): Bố, mẹ,anh người mẹ ruột.

Quan hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, vị trí ở (trong, xung quanh nước), thành viên những tổ chức bao gồm trị- thôn hội

Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

30.HOÀN CẢNH kinh TẾ GIA ĐÌNH:

a. Quá trình lương của phiên bản thân:

Tháng/ năm

3/1993

4/1993

Ngạch/bậc

Hệ số lương

b. Thu nhập nhập chủ yếu của gia đình (hàng năm):

- Lương: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- những nguồn khác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Bên ở:

- Được cấp, được thuê, loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ., tổng diện tích s sử dụng:. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2

- Nhà từ mua, tự xây, một số loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. , tổng diện tích s sử dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2

b. Đất ở:

- Đất được cấp: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2; Đất tự mua: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2.

c. Đất sản xuất, marketing (tổng diện tích đất được cấp, từ mua, từ khai phá): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *