Below are sample sentences containing the word "mắt xích" from the Vietnamese - English. We can refer lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "mắt xích", or refer to lớn the context using the word "mắt xích" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Dịch sang tiếng anh mắt xích tiếng anh là gì, mắt xích tiếng anh là gì


1. Từng dây xích gồm 90 mắt xích.

Each track was made up of 90 links.

2. Dây xích dễ dàng đứt khi tất cả một mắt xích yếu.

A chain is only as strong as its weakest link.

3. Anh chắc chắn là sẽ đề nghị những: " mắt xích còn thiếu ".

You'll surely let me in if I say: " missing links ".

4. Mỗi hành vi tạo ra một mắt xích khác o bế ta cùng với nó.

Every action builds another links that binds us to lớn it.

5. Trạm xá là mắt xích yếu duy nhất trong tổng thể hệ thống an ninh

The infirmary's the weakest liên kết in the security chain.

6. Thợ rèn gắn các mắt xích thành dây xích để chiến thuyền được thả neo vững chắc.

A blacksmith welds together the links of a chain that can safely anchor a ship.

Xem thêm: Tình Trạng Nhược Cơ Toàn Thân (Generalized Myasthenia Gravis Là Bệnh Gì ?

7. Thảo làm sao mà bọn họ cứ lầy lội sống tận cuối của chuỗi mắt xích thức ăn.

No wonder we're dangling at the bottom of the food chain.

8. Xin hãy là 1 trong mối dây bền vững trong chuỗi mắt xích các thế hệ của những em.

Please be a strong links in the chain of your generations.

9. Và lòng trắc ẩn là mắt xích của rất nhiều vòng tròn to và lớn hơn nữa bởi những dấu hiệu, những câu chuyện chứ không khi nào bằng thống kê với chiến lược.

và compassion is unleashed in wider and wider circles by signs & stories, never by statistics & strategies.

10. Tôi khẩn cầu cho các em một phước lành của sứ đồ, bằng thế lực của Đức Thánh Linh, những em hoàn toàn có thể hiểu hoàn toản hơn tầm đặc trưng của vị thế của các em trong chuỗi mắt xích những thế hệ.

I invoke upon you an apostolic blessing, even that by the power nguồn of the Holy Ghost you may understand more fully the importance of your place in the chain of the generations.

11. Tuy nhiên qua thời gian, tại một vài nơi như Ai Cập, lực lượng mamluk trở thành mắt xích của kết cấu quyền lực tối cao hiện thời với giành được tầm đặc biệt đầy chân thành và ý nghĩa về ảnh hưởng đối cùng với quyền lực.

However, over time, in places such as Egypt, the Mamluk forces became linked lớn existing power nguồn structures and gained significant amounts of influence on those powers.

12. đầy đủ điều ta thấy, trong tất cả những trường thích hợp này, không có bất kì tương đồng nào với hiện tại để chúng ta có thể chắc chắn kết luận được chỉ một mắt xích dài của việc lập luận với lí giải về trả thuyết kết nối với nhau

What we see, in all these cases, bears no resemblance to lớn the reality that we conclude is responsible -- only a long chain of theoretical reasoning and interpretation connects them.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *