*

*
*
*
1. Công sở Sở

1.1. Chức năng

Văn chống Sở có công dụng tham mưu giúp người đứng đầu Sở thực hiện công tác tổng hợp, mối lái điều phối và phối hợp các hoạt động vui chơi của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc đã được phê duyệt; tổ chức tiến hành công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại; ứng dụng technology thông tin; tài bao gồm kế toán; hành chính, quản ngại trị; văn thư - lưu lại trữ; công tác làm việc lễ tân; tạo ra cơ quan liêu văn hóa; triển khai quy chế dân nhà cơ sở; dân vận và một số trong những công tác khác theo phân công của chủ tịch Sở.

Bạn đang xem: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở ngoại vụ là gì, chức năng, nhiệm vụ của sở ngoại vụ tp

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về công tác hành chính, cai quản trị:

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo định kỳ và bỗng xuất tình hình triển khai nhiệm vụ của Sở theo quy định; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả việc tiến hành các ý kiến tóm lại của chỉ huy Sở, các chương trình, planer của Sở và trách nhiệm do Ủy ban dân chúng tỉnh giao; chuẩn bị nội dung với dự thảo thông báo, kết luận của chỉ huy tại các cuộc họp cơ quan, sơ kết quý, năm và những cuộc họp đột nhiên xuất khác; thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cung cấp trên đến các phòng với cán bộ, công chức, tín đồ lao động; đồng thời, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai các ý kiến, văn bản đó; là đầu mối phối kết hợp các phòng chuyên môn giúp chỉ đạo Sở xây cất mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và không tính tỉnh.

- tham vấn việc cai quản tài chính, tài sản được giao và tổ chức triển khai thực hiện giá cả được phân chia theo điều khoản của luật pháp và phân cung cấp của Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

- tư vấn và triển khai mua sắm, bảo quản, thay thế trang thiết bị, đồ vật tư, văn phòng và công sở phẩm, gây ra cơ phiên bản đảm bảo cửa hàng vật chất, trang thiết bị, phương tiện thao tác làm việc của Sở.Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, bảo đảm cơ quan.

- tham mưu triển khai trào lưu toàn dân kết hợp xây dựng đời sống văn hóa, tiến hành nếp sống văn hóa- tiến bộ công sở, chế tạo cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an toàn tổ quốc; phòng chống tội phạm, công tác an ninh, riêng biệt tự; phòng kháng cháy nổ, lụt bão.

- Theo dõi, chỉ dẫn và đôn đốc công chức, bạn lao đụng chấp hành các nội quy, quy định cơ quan; thực hiện quy định về làm chủ công sở, văn hồng quân sở.

- Tham mưu cùng tổ chức triển khai các giải pháp về công tác văn thư - lưu trữ.

- tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội cỗ trong cơ quan, phối hợp các phòng chăm môn cung ứng thông tin, xử lý thông tin kịp thời đúng chuẩn phục vụ đến các buổi giao lưu của Sở. Tham mưu cùng trực tiếp làm chủ hòm thư năng lượng điện tử vị Sở Thông tin truyền thông cấp mang lại Sở nước ngoài vụ đúng quy định.

b) Về công tác tổ chức triển khai cán bộ:

- Tham mưu và tổ chức triển khai công tác thống trị tổ chức, biên chế, thực hiện chính sách tiền lương, bao gồm sách, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, fan lao đụng thuộc phạm vi thống trị của Sở theo phương pháp của lao lý và phân cung cấp của Ủy ban quần chúng tỉnh.

- Tham mưu người đứng đầu Sở lý lẽ chức năng, nhiệm vụ các phòng trình độ thuộc Sở và Quy chế thao tác của Sở.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giải thể những tổ chức, đơn vị chức năng của Sở theo giải pháp của pháp luật;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó những đơn vị thuộc Sở.

c) công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật:

- Phổ biến, quán triệt các quy định, giải đáp về công tác làm việc thi đua - khen thưởng; tham mưu vạc động, đăng ký, tổ chức các phong trào thi đua của Sở.

- Giúp giám đốc Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, review công tác thi đua - khen thưởng và kỷ lý lẽ theo quy định; tổng hợp, lập làm hồ sơ khen thưởng trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định theo quy định.

- Tham mưu triển khai các thủ tục kỷ hình thức cán bộ, công chức theo phân cấp, thẩm quyền quản lý.

- Phối hợp xử lý các đề nghị, loài kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chế độ về lao động, chi phí lương, bảo đảm xã hội; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Về công tác làm việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại:

Đề xuất, thiết kế và tổ chức tiến hành các lịch trình bồi dưỡng kỹ năng và chuyên môn, nhiệm vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh; đầu mối liên hệ và phối phù hợp với Bộ nước ngoài giao và những cơ quan tương quan trong triển khai các chương trình tu dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức trên địa phận tỉnh.

đ) công tác lễ tân:

Tham mưu và tiến hành công tác lễ tân của Sở; phối phù hợp với Phòng Lãnh sự - Người vn ở nước ngoài, Phòng hợp tác Quốc tế tiến hành công tác lễ tân, hậu cần cho các đoàn của chỉ đạo tỉnh đi công tác làm việc ở nước ngoài và đón chào các đoàn quốc tế đến thăm thao tác làm việc với chỉ huy tỉnh.

e) Công tác cách tân hành chính:

- tư vấn giúp chỉ đạo sở chỉ đạo, triển khai tiến hành công tác cải cách hành chính nhằm mục tiêu từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực cai quản nhà nước; quản lí lý, tổ chức vận động của thành phần tiếp nhận với trả công dụng thực hiện nguyên tắc "Một cửa" theo quyết định phê săn sóc của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham vấn Ban chỉ đạo ISO của Sở theo dõi, khám nghiệm việc áp dụng Hệ thống thống trị chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở.

- Thực hiện cải cách hành chủ yếu theo mục tiêu và ngôn từ chương trình cách tân hành bao gồm của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ giao hàng công tác cai quản nhà nước và chuyên môn, nhiệm vụ đối ngoại; phối phù hợp với Bộ nước ngoài giao xây dựng khối hệ thống cơ sở tài liệu về chuyển động đối ngoại địa phương toàn quốc.

- Phối hợp với các phòng trình độ chuyên môn xây dựng, tổng hợp và trình cấp tất cả thẩm quyền chào làng các thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của Sở.

g) công tác khác: tham vấn triển khởi công tác dân vận theo mục tiêu và nội

dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo.

- tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân nhà ở cơ quan theo quy định.

- kết hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ.

- thực hiện các trọng trách khác theo sự phân công của chủ tịch Sở.

2. điều tra Sở

2.1. Chức năng

Thanh tra Sở nước ngoài vụ có công dụng tham mưu, giúp người đứng đầu Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra siêng ngành, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng cùng thực hành tiết kiệm ngân sách chống lãnh phí tổn trong phạm vi thống trị nhà nước về công tác ngoại vụ theo chế độ của pháp luật. Thanh tra Sở chịu sự chỉ huy trực tiếp của chủ tịch Sở, đồng thời chịu sự lí giải về công tác, tổ chức và nhiệm vụ thanh tra của điều tra tỉnh và Thanh tra cỗ Ngoại giao.

2.2. Trách nhiệm và quyền hạn

a) xây dựng kế hoạch điều tra trình giám đốc sở phê duyệt; tổ chức tiến hành kế hoạch điều tra thuộc nhiệm vụ của thanh tra sở.

b) điều tra việc thực hiện chính sách, quy định và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành quy định chuyên ngành, nguyên tắc về trình độ chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc thống trị ngành, nghành nghề dịch vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi làm chủ của sở.

d) thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) phía dẫn, kiểm tra các phòng trình độ chuyên môn thuộc sở tiến hành quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Theo dõi, đôn đốc, khám nghiệm việc thực hiện kết luận, kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý về thanh tra của người có quyền lực cao sở, điều tra sở.

f) thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố giác theo quy định của lao lý về khiếu nại, tố cáo.

g) thực hiện nhiệm vụ phòng, phòng tham nhũng theo chế độ của luật pháp về phòng, phòng tham nhũng.

h) tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra nằm trong Sở nước ngoài vụ.

i) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền thống trị của Sở ngoại vụ thực hiện các quy định luật pháp về thanh tra.

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề về công tác thanh tra trong phạm vi thống trị của Sở ngoại vụ.

l) tư vấn và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức sản phẩm năm.

m) trách nhiệm khác:

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức pháp chế trực thuộc Sở theo phương tiện của pháp luật.

- tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự cắt cử của người đứng đầu Sở.

3. Chống Lãnh sự - Người nước ta ở nước ngoài

3.1. Chức năng

Phòng Lãnh sự với Người vn ở quốc tế là phòng trình độ chuyên môn thuộc Sở, có công dụng tham mưu, giúp người đứng đầu Sở tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác làm việc đối nước ngoài của Đảng; tham mưu đến Ủy ban quần chúng tỉnh công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác làm việc lễ tân đối ngoại, công tác lãnh sự và bảo lãnh công dân, công tác làm việc người việt nam ở nước ngoài, công tác làm việc xây dựng với tổ chức triển khai các văn bạn dạng quy phi pháp luật về công tác ngoại vụ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem La Bàn, Dùng La Kinh Phong Thủy Định Hướng Nhà Hợp Tuổi

3.2. Trách nhiệm và quyền hạn

a) tham vấn về công tác làm việc đối ngoại của Đảng:

- Tham mưu chỉ huy Sở trong bài toán xây dựng định hướng mở rộng quan hệ giới tính đối ngoại, công ty trương và lộ trình hội nhập thế giới của tỉnh; xây dựng những văn bạn dạng chỉ đạo, Nghị quyết siêng đề, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển động đối ngoại của tỉnh giấc ủy; chu kỳ hoặc thốt nhiên xuất tổng đúng theo và khuyến nghị các biện pháp liên quan liêu đến công tác đối nước ngoài của thức giấc ủy.

- Tham mưu câu hỏi quán triệt và triển khai các nhà trương, chế độ và quy định tương quan đến công tác đối ngoại của Đảng cùng Nhà nước.

- Theo dõi cùng tham mưu đôn đốc việc thực hiện các công ty trương công tác đối nước ngoài của tỉnh ủy, việc thực thi các hoạt động đối nước ngoài của Đảng theo các định hướng, nhà trương và lịch trình đã được tỉnh ủy phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Sở là cơ quan đầu mối góp Tỉnh ủy cai quản thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp vận động đối nước ngoài của tỉnh giấc ủy, chính quyền, chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức triển khai nhân dân trên tỉnh.

b) tư vấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và những văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của Ủy ban quần chúng tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh về công tác đối ngoại.

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm với hàng năm, những chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai các nhiệm vụ cách tân hành bao gồm nhà nước về công tác đối ngoại trực thuộc phạm vi thống trị của Sở.

c) Tham mưu vấn đề tổ chức triển khai các văn bạn dạng quy phi pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về công tác làm việc đối nước ngoài của tỉnh sau thời điểm được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đo lường và thống kê thực hiện nay các lĩnh vực thuộc phạm vi làm chủ của Sở.

d) Về tổ chức và cai quản các đoàn ra và đoàn vào:

Tham mưu bài toán thực hiện thống trị nhà nước so với các đoàn đi công tác nước ngoài của chỉ huy tỉnh và các cơ quan, solo vị, địa phương (đoàn ra) với các

đoàn thế giới đến thăm làm việc tại tỉnh giấc (đoàn vào).

- Tham mưu chỉ huy Sở trong việc: chế tạo kế hoạch, tổ chức những đoàn đi công tác quốc tế của lãnh đạo tỉnh; làm cho đầu mối contact với bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại tw và Cơ quan thay mặt Việt phái nam ở quốc tế để hỗ trợ, phía dẫn, thống trị các đoàn ra theo quy định; thẩm định những đề án đoàn ra, theo dõi, những thống kê tổng hợp các đoàn ra nằm trong quyền quản lý của tỉnh ủy và Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

- Tham mưu xây đắp và tổ chức triển khai các kế hoạch, đề án đón chào các đoàn quốc tế đến thăm và thao tác với chỉ huy tỉnh; đánh giá đề xuất, con kiến nghị của những sở, ban, ngành, địa phương về bài toán lãnh đạo tỉnh giấc tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền cai quản của thức giấc ủy cùng Ủy ban dân chúng tỉnh.

đ) Về công tác lễ tân đối ngoại:

- Tham mưu thực hiện công tác cai quản nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh.

- tư vấn xây dựng các văn phiên bản quy định về công tác lễ tân đối nước ngoài của tỉnh; phối phù hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai kiểm tra, gợi ý việc thực hiện các nguyên tắc về lễ tân đối nước ngoài ở các cơ quan, đối chọi vị, địa phương.

- Tham mưu thực hiện công tác lễ tân với hậu cần cho những đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm thao tác làm việc ở nước ngoài; tổ chức triển khai công tác lễ tân đối ngoại, đón chào các đoàn quốc tế đến thăm làm việc với chỉ đạo tỉnh hoặc quá cảnh trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu tiến hành công tác lãnh sự và bảo lãnh công dân:

- Tham mưu triển khai việc thống trị hoạt đụng xuất nhập cư của cán bộ, công chức thuộc đối tượng người tiêu dùng sử dụng hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ; chào đón hồ sơ, kiểm tra, làm chủ và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ theo quy định.

- tham mưu xử lý các vấn đề gây ra trong công tác bảo hộ công dân so với người nước ta ở nước ngoài có tương quan đến tỉnh với trong công tác làm việc lãnh sự đối với người quốc tế tại tỉnh.

- tham mưu việc đón nhận và trả công dụng hồ sơ kiến nghị chứng thừa nhận lãnh sự, thích hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được bộ Ngoại giao ủy quyền; mừng đón và trả công dụng hồ sơ xét, chất nhận được sử dụng thẻ chuyên chở của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, ví như được Ủy ban quần chúng. # tỉnh giao).

g) Tham mưu triển khai công tác người vn ở nước ngoài:

- Tham mưu việc tổ chức thực hiện chương trình, chiến lược và chính sách đối cùng với người nước ta ở nước ngoài tại tỉnh; thông tin, tuyên truyền về nhà trương, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người vn ở nước ngoài; vận động, lý giải và hỗ trợ người nước ta ở nước ngoài và thân nhân của mình trong làm việc, chi tiêu kinh doanh, sinh sống cùng học tập tại tỉnh.

- Tham mưu việc tổng kết, review và khuyến nghị kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan mang đến người việt nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, xây dựng báo cáo Bộ nước ngoài giao theo quy định.

h) công tác làm việc khác:

- Tham mưu người đứng đầu Sở thực hiện báo cáo định kỳ và tự dưng xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

- tiến hành nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- triển khai các nhiệm vụ khác theo sự cắt cử của người đứng đầu Sở.

4. Phòng bắt tay hợp tác quốc tế

4.1. Chức năng

Phòng đúng theo tác nước ngoài là phòng trình độ thuộc Sở có tính năng tham mưu, giúp người có quyền lực cao Sở về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác làm việc phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, tổ chức và làm chủ hội nghị hội thảo chiến lược quốc tế, công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản ngại lý buổi giao lưu của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về công tác hợp tác quốc tế:

- tham vấn về công tác hợp tác, hội nhập nước ngoài của tỉnh cân xứng với con đường lối chế độ đối ngoại của Đảng với pháp luật của phòng nước.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác ký kết và hội nhập quốc tế của tỉnh, những đề án thiết lập quan hệ hữu nghị bắt tay hợp tác của thức giấc với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ ngoại giao theo quy định.

- làm cho đầu quan hệ của Ủy ban dân chúng tỉnh với những Cơ quan đại diện ngoại giao, phòng ban lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài và đại diện thay mặt tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

b) Về công tác kinh tế tài chính đối ngoại:

- giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh trong công tác làm việc ngoại giao kinh tế, kiến thiết và triển khai những chương trình chuyển động đối ngoại giao hàng phát triển tài chính - thôn hội của tỉnh.

- làm đầu quan hệ của Ủy ban dân chúng tỉnh với bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện thay mặt Việt nam giới ở quốc tế trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ triển khai những nhiệm vụ về xúc tiến mến mại, đầu tư, du lịch, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của những tổ chức kinh tế của tỉnh nghỉ ngơi nước ngoài.

c) Về công tác văn hóa đối ngoại: giúp Ủy ban quần chúng tỉnh trong công tác làm việc ngoại giao văn hóa, phát hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa truyền thống trong từng thời kỳ.

- làm cho đầu quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với cỗ Ngoại giao và các Cơ quan thay mặt đại diện Việt nam ở quốc tế trong bài toán tổ chức những sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh với giới thiệu, quảng bá hình ảnh, bé người, văn hóa của tỉnh Tuyên Quang sống nước ngoài.

d) Về công tác thông tin đối ngoại:

- làm đầu quan hệ với cỗ Ngoại giao và các Cơ quan thay mặt đại diện Việt nam ở quốc tế trong thực hiện chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã có Ủy ban dân chúng tỉnh phê duyệt.

- đưa tin của thức giấc cho cỗ Ngoại giao, Ban Đối ngoại trung ương và những cơ quan tác dụng để ship hàng công tác tuyên truyền đối ngoại; phối phù hợp với Cơ quan thay mặt đại diện Việt nam giới ở quốc tế triển khai các chuyển động thông tin đối ngoại, quảng bá tỉnh Tuyên Quang nghỉ ngơi nước ngoài.

- Thống nhất cai quản phóng viên nước ngoài vận động báo chí tại tỉnh; xây cất chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và vấn đáp phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, đưa tin có định hướng, theo dõi với quản lý buổi giao lưu của phóng viên quốc tế theo khí cụ của pháp luật.

đ) Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế:

- triển khai tổ chức và cai quản các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh trực thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh.

- Đầu mối chào đón hồ sơ, đánh giá và thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; phía dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các cách thức về tổ chức và cai quản hội nghị, hội thảo quốc tế.

e) Về công tác làm việc ký kết và tiến hành thỏa thuận quốc tế:

- Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết kết; báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo của cấp bao gồm thẩm quyền về những sự việc phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận thế giới tại tỉnh.

g) Về công tác làm việc phi chính phủ nước ngoài:

- Làm cơ quan đầu mối góp Ủy ban quần chúng. # tỉnh thực hiện thống trị nhà nước đối với buổi giao lưu của các tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ quốc tế tại tỉnh; cho chủ kiến về câu hỏi cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung cập nhật và thu hồi Giấy đk và các vận động khác của những tổ chức phi thiết yếu phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, cung cấp các tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài về giấy tờ thủ tục và trong việc khảo sát, xây đắp và triển khai các dự án tài trợ theo biện pháp của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi của tổ chức với nhân viên thao tác làm việc cho những tổ chức phi bao gồm phủ nước ngoài tại tỉnh; report Bộ nước ngoài giao với Ủy ban công tác làm việc phi bao gồm phủ nước ngoài theo quy định.

- quản lý các chuyển động quan hệ và chuyển vận viện trợ phi chủ yếu phủ nước ngoài của tỉnh; gây ra chương trình, planer và cung ứng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chuyển động viện trợ phi chính phủ nước nhà nước ngoài.

- Thẩm định các chương trình, dự án công trình và các khoản viện trợ cam kết kết với những tổ chức phi cơ quan chính phủ nước ngoài đảm bảo an toàn yêu cầu về chủ yếu trị đối ngoại; đôn đốc công tác làm chủ và report tài chính so với các khoản viện trợ phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài.

h) công tác làm việc khác:

- Tham mưu quản lí lý, theo dõi và quan sát về công nghệ thông tin, quản ngại trị mạng của cơ quan. Cai quản và quản lý Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *